Regulamin

15.01.2015

 1. Przedmiot

   1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu, zwanego także dalej Regulaminem jest określenie warunków świadczenia przez BISNODE POLSKA SP.Z O.O., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Olbrachta 94, NIP 774-285-50-54, e-mail kontakt@verdict.com.pl zwanej dalej BISNODE POLSKA,  usługi dostępu do Serwisu Bisnode Verdict, zwanej dalej także "Usługą". 
   2. Sposób i koszty połączenia infrastruktury służącej do skorzystania Usługi pozostają po stronie KLIENTA. 
   3. KLIENT zobowiązuje się korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z prawem i przeznaczeniem Usługi. 
   4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 
   a) KLIENCIE – rozumie się przez to podmiot, który zawarł albo przedłużył umowę o świadczenie Usługi. 
   b) Serwisie Bisnode Verdict – rozumie się przez to oprogramowanie oraz bazy danych udostępnione pod adresem
   www.verdict.pl

   c) Raporcie – rozumie się przez to zbiór informacji o charakterze gospodarczym dotyczących określonego przedsiębiorcy dostarczany w formacie pliku pdf i/lub częściowo w formacie xls.

   d) Raport Aktualny – kompletny Raport zawierający dostępne i aktualne dane o przedsiębiorcy,

   e) Raport do Aktualizacji – Raport wymagający dodatkowej weryfikacji.
   f) Konsument – KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Warunkiem możliwości korzystania z Serwisu Bisnode Verdict , w tym zakupu Raportu jest uprzednie zaakceptowanie przez KLIENTA postanowień niniejszego Regulaminu. 

 2. Warunki zawierania Umowy oraz warunki techniczne

   1. Umowa pomiędzy BISNODE POLSKA a KLIENTEM zawierana jest poprzez wypełnienie przez KLIENTA formularza zakupu Raportu na stronie internetowej pod adresem www.verdict.pl.

   2. Dostarczenie Raportu przez BISNODE POLSKA następuje po prawidłowym wypełnieniu przez KLIENTA formularza zakupu Raportu oraz po otrzymaniu przez BISNODE POLSKA całości wynagrodzenia za Raport określonego w formularzu zakupu Raportu, nie później jednak niż w terminie 24 godzin w przypadku Raportu Aktualnego i 6 dni roboczych w przypadku Raportu do Aktualizacji, licząc od otrzymania wynagrodzenia przez BISNODE POLSKA. Dostarczenie Raportu w ww. terminie następuje pod warunkiem, iż KLIENT wyrazi zgodę na przystąpienie do realizacji świadczenia przed terminem do odstąpienia od umowy, w innym przypadku ww. termin dostarczenia Raportów zostanie wydłużony o dodatkowe 14 dni.

   3. Dostęp do Serwisu Bisnode Verdict mają wszyscy użytkownicy sieci Internet zdolni do zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym.

   4. Do skorzystania przez KLIENTA z pełnej funkcjonalności Serwisu Bisnode Verdict  niezbędne jest włączenie w przeglądarce JavaScript i Cookies.

 3. Opłaty
   1. Wysokość opłat za korzystanie z Usług jest każdorazowo przekazywana KLIENTOWI przed skorzystaniem z Usługi i odpowiada wartości wskazanej KLIENTOWI w formularzu zakupu Raportu.

   2. Opłaty za Usługę BISNODE POLSKA ustalane są w walucie PLN (polskich złotych) i obejmują podatek VAT - 23% według stawki ustalanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

   3. KLIENT ma możliwość wyboru w formularzu zakupu Raportu metody płatności za zamawiany Raport – płatność kartą kredytową, e-przelewem bądź płatność poprzez sms. KLIENT zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 3 dni.
   4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

   5. BISNODE POLSKA wystawia Fakturę VAT w przypadku otrzymania od KLIENTA dyspozycji KLIENTA dotyczącej wystawienia Faktury VAT. Dyspozycję dotyczącą wystawienia Faktury VAT KLIENT może złożyć za pośrednictwem Formularza fakturowego pod adresem www.verdict.pl/kontakt-faktura  w terminie do 15 dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone zamówienie Raportu tylko w przypadku płatności dokonywanej przelewem. Faktura w takim przypadku będzie dostarczona na adres e-mailowy klienta podany podczas składania zamówienia.
   Faktury VAT do płatności dokonywanych poprzez SMS Premium są wystawiane wyłącznie przez operatora telekomunikacyjnego, z usług którego KLIENT korzystał wysyłając SMSa podczas składania zamówienia i będą ujęte w fakturze od operatora telekomunikacyjnego, o ile taka usługa została przez KLIENTA zamówiona u operatora telekomunikacyjnego.
   6. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje, co do otrzymanej faktury VAT, zawierającej opłaty, do uiszczenia których zobowiązany był KLIENT zgodnie z umową, rozpatrywane będą zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 niniejszego Regulaminu „Zgłoszenia i reklamacje”. 

 4. Usługa

   BISNODE POLSKA za pośrednictwem Usługi dostarcza Klientom informacje i usługi zawarte w Serwisie Bisnode Verdict, w szczególności dane i informacje o podmiotach gospodarczych oraz ocenę przedsiębiorców w postaci profilu przedsiębiorcy.

 5. Zgłoszenia i reklamacje oraz pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   1. Zgłoszenie reklamacji składanej przez KLIENTA w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, zwanego dalej także Zgłoszeniem, powinno zostać sporządzone w formie pisemnej oraz określać: dane KLIENTA, w sposób umożliwiający identyfikację KLIENTA, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Wzór takiego Zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

   2. Zgłoszenie reklamacyjne KLIENT może złożyć  drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza kontaktowego pod adresem www.verdict.pl/kontakt. Odpowiedź na reklamację zostanie w takim przypadku wysłana na wskazany w formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej KLIENTA.

   3. W przypadku żądania rozpatrzenia przez Bisnode reklamacji na piśmie zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane przez KLIENTA do BISNODE POLSKA również na piśmie na adres Bisnode Polska Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.
   4. BISNODE POLSKA rozpozna Zgłoszenie w terminie 21 dni od daty jego doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie. 
   5. Przez awarię Strony rozumieją dysfunkcję Serwisu Bisnode Verdict powodujące przerwę w dostarczaniu Usługi. 

   6. BISNODE POLSKA podejmuje niezwłocznie niezbędne i dostępne środki w celu usunięcia przyczyn powstałych awarii.
   7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że awarią nie są dysfunkcje infrastruktury teleinformatycznej należącej do KLIENTA lub osób trzecich wykorzystywanych w połączeniach teleinformatycznych pomiędzy KLIENTEM a BISNODE POLSKA, powodujące przerwę w dostarczaniu Usługi. 

   8. W związku z faktem, iż przedmiotem sprzedaży są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   9. KLIENT będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a BISNODE POLSKA. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Zobowiązania Stron
   1. KLIENT zobowiązany jest do: 

   a) korzystania z Usługi, w tym z informacji zawartych w Serwisie Bisnode Verdict wyłącznie we własnym imieniu i na własne potrzeby. W związku z tym KLIENT nie ma prawa do: 
   - ujawniania osobom trzecim Serwisu Bisnode Verdict jako źródła uzyskania informacji, chyba ze obowiązek ujawnienia tych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub następuje za uprzednim wyraźnym, pisemnym zezwoleniem BISNODE POLSKA, 
   - powielania, modyfikowania, kopiowania lub wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do programu wykonawczego lub definicji oprogramowania Serwisu Bisnode Verdict, 
   - ingerowania w zapis informatyczny oprogramowania Serwisu Bisnode Verdict, 
   - usuwania, obchodzenia lub zmiany ograniczeń technicznych w oprogramowania Serwisu Bisnode Verdict, 
   - używania Serwisu Bisnode Verdict do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych, 
   b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania w tajemnicy informacji zawartych w Serwisie Bisnode Verdict w ramach swojej wewnętrznej organizacji, stosując co najmniej takie same zabezpieczenia jak przy zachowaniu poufności własnych prawem chronionych tajemnic. c) korzystania z Serwisu Bisnode Verdict w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania, skryptów lub urządzeń technicznych.
   2. BISNODE POLSKA zobowiązany jest do: 
   a) wykonania Usług z należytą starannością, dokładnością, kompletnością i rzetelnością, na zasadach określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, 
   b) przyjmowania Zgłoszeń oraz udzielania odpowiedzi na te Zgłoszenia na zasadach określonych Regulaminem oraz dostarczyć Raport bez wad, 
   c) usuwania awarii, na zasadach określonych Regulaminem, 
   d) zachowania poufności danych osobowych powierzonych przez KLIENTA do przetwarzania z zastrzeżeniem sytuacji określonych przepisami prawa, 
   e) zapewnienia dostępu do treści powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 
   f) zapewnienia dostępu do aktualnych informacji o zakresie i sposobie świadczenia Usługi oraz treści Regulaminu. 
   3. BISNODE POLSKA jest uprawniony do udostępniania raportów bezpłatnych na zasadach określonych przez BISNODE POLSKA. 
   4. BISNODE POLSKA zastrzega, iż źródła pochodzenia dostarczonych informacji w Serwisie Bisnode Verdict, jak również kryteria ich doboru, sposoby gromadzenia i przechowywania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać udostępnione KLIENTOWI. 
   5. KLIENT przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na technikę zbierania danych istnieje możliwość powielania (kumulacji) informacji z jednego źródła oraz braku możliwości pełnej weryfikacji danych pochodzących z kliku źródeł.
   6. KLIENT przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na technikę zbierania danych informacje zawarte w Serwisie Bisnode Verdict mogą nie być ścisłe, prawdziwe i kompletne.
   7. KLIENT powierza BISNODE POLSKA dane osobowe w celu ich przetwarzania w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem Usług.
   8. Pod warunkiem udzielenia przez KLIENTA wymaganej prawem zgody, dane osobowe KLIENTA mogą być przez BISNODE POLSKA przetwarzane w celach marketingowych. 9. KLIENT w formularzu zamówienia Raportu może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od BISNODE POLSKA informacji handlowych drogą elektroniczną.

 7. Prawa własności intelektualnej
   1. Z chwilą skorzystania przez KLENTA z Usługi na podstawie wypełnionego przez KLIENTA formularza zakupu Raportu BISNODE POLSKA udziela KLIENTOWI nieprzenoszalnego prawa do użytkowania utworu przekazanego KLIENTOWI za pośrednictwem Serwisu Bisnode Verdict na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

   2. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony.
   3. Przenoszenie przez KLIENTA praw do korzystania z utworów na osoby trzecie jest zabronione. 

   4. KLIENT w szczególności nie ma prawa do:

   - wynajmowania, wydzierżawiania, wypożyczania lub wykonywania innych form przekazywania informacji pochodzących z Serwisu Bisnode Verdict wraz z zawartymi w nim informacjami gospodarczymi osobom trzecim, chyba że prawo takie zostało mu udzielone przez BISNODE POLSKA w sposób pisemny pod rygorem nieważności.

   - udostępniania, przekazywania i ujawniania informacji uzyskanych z Serwisu Bisnode Verdict, ich części lub elementów w tym komentarzy i danych w jakiejkolwiek postaci i formie, zapisie lub sposobie, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub za uprzednim wyraźnym, pisemnym zezwoleniem BISNODE POLSKA, 
   - publikowania całości, części lub elementów Serwisu Bisnode Verdict, a także udostępniania Serwisu Bisnode Verdict z serwerów ftp, http, na stronach WWW oraz za pomocą innych urządzeń służących do udostępniania informacji lub danych, 
   - wprowadzania do obrotu całości, części lub elementów Serwisu Bisnode Verdict, 
   5. KLIENT nie ma prawa do dokonywania pełnej lub nawet tylko częściowej translacji języka oprogramowania Serwisu Bisnode Verdict w celu odkrycia jego kodu źródłowego, jego odtwarzania, dekompilacji lub dezasemblacji. 
   6. KLIENT bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody BISNODE POLSKA nie jest uprawniony do zwielokrotniania lub rozpowszechniania przedmiotu praw własności intelektualnej, w tym przedmiotów praw autorskich lub praw własności przemysłowej, o których mowa powyżej, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

 8. Postanowienia końcowe
   1. BISNODE POLSKA ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku: 

   a) zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi, 
   b) zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, w tym warunków korzystania z oprogramowania Serwisu Bisnode Verdict, 
   c) zmian organizacyjnych po stronie BISNODE POLSKA, 
   d) działań spowodowanych siłą wyższą lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od BISNODE POLSKA, które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają świadczenie Usługi. 
   2. Nowy regulamin wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty publikacji na stronie internetowej www.verdict.pl.
   3. BISNODE POLSKA świadczy Usługę drogę elektroniczną, na co KLIENT wyraża zgodę. 
   4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204). 
   5. Jeżeli część Regulaminu utraci swą ważność, wówczas pozostała jej część będzie nadal obowiązywała między Stronami, chyba, że świadczenie Usług bez części które utraciły moc jest niemożliwe do wykonania. 
   6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z Umową, Strony będą rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia Strony poddają spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby BISNODE POLSKA, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej. 

   7. W przypadku konsumentów właściwość sądu ustalana jest zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego.
   8. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, prawa Konsumenta znajdują zastosowanie przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
   9. Regulamin został sporządzony z uwzględnieniem postanowień art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).