Bilans-A

MONORE POLSKA SP Z O O (SAMPLE)

Bilans-A 2014-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6000.00
I. Zysk (strata) netto 3000.00
II. Korekty razem: 3000.00
1. Amortyzacja 4000.00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5000.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6000.00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7000.00
5. Zmiana stanu rezerw 8000.00
6. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 9000.00
7. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 10000.00
8. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 11000.00
9. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 12000.00
10. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych) 13000.00
11. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 14000.00
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 15000.00
13. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 16000.00
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 17000.00
15. Zmiana stanu innych zobowiązań 18000.00
16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 19000.00
17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 20000.00
18. Inne korekty 21000.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) 6000.00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 20000.00
I. Wpływy 24000.00
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 25000.00
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 26000.00
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 27000.00
4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 28000.00
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29000.00
6. Inne wpływy inwestycyjne 30000.00
II. Wydatki 4000.00
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 32000.00
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 33000.00
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 34000.00
4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 35000.00
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36000.00
6. Inne wydatki inwestycyjne 37000.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 20000.00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7000.00
I. Wpływy 40000.00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 41000.00
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych 42000.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych 43000.00
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 44000.00
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 45000.00
6. Inne wpływy finansowe 46000.00
II. Wydatki 47000.00
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 48000.00
2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 49000.00
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych 50000.00
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 51000.00
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 52000.00
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 53000.00
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 54000.00
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 55000.00
9. Nabycie akcji własnych 56000.00
10. Inne wydatki finansowe 57000.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7000.00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III) 19000.00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 60000.00
F. Środki pieniężne na początek okresu 61000.00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 80000.00
- o ograniczonej możliwości dysponowania 63000.00